Opracowanie zawiera wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie stanu cywilnego, kraju urodzenia i poziomu wykształcenia ludności. Prezentuje również podstawowe informacje dotyczące osób z niepełnosprawnością, gospodarstw domowych oraz cudzoziemców przebywających w województwie świętokrzyskim. Według wstępnych wyników NSP 2021 najliczniejszą grupą wśród osób w wieku 15 lat i więcej były osoby pozostające w związku małżeńskim, które stanowiły 55,8% tej populacji.  W okresie międzyspisowym niemal podwoił się w świętokrzyskim udział osób urodzonych za granicą. Odnotowano także wzrost poziomu wykształcenia ludności. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. wzrósł odsetek osób z wykształceniem wyższym o 27%.