Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną na formularzu Z–05. Obejmuje podmioty gospodarki narodowej oraz ich jednostki lokalne zatrudniające przynajmniej jedną osobę, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sekcji PKD od A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne) do sekcji S (z wyłączeniem działu 94, tj. działalność organizacji członkowskich). Poza zakresem badania pozostają zatem podmioty, które nie zatrudniają pracowników.

Badanie to dostarcza danych o obsadzonych i wolnych miejscach pracy (według stanu na ostatni dzień kwartału) oraz o nowo utworzonych i zlikwidowanych miejscach pracy (zgłoszonych od początku roku do końca kwartału).