Źródło informacji stanowiły wyniki przeprowadzonych w 2015 r. badań z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich.

Dane opracowano na podstawie uogólnionych wyników badań reprezentacyjnych prowadzonych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych, wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek (z udziałem mienia sektora publicznego i prywatnego) oraz ocen i ekspertyz rzeczoznawców GUS.